Pagina's

zondag 8 mei 2016

Zeer pijnlijke en persoonlijke brief van een ex-collega

Onderstaand schrijven ontving ik kort na de publicatie van het artikel in het NRC H. Ik publiceerde het niet omdat er een naam in wordt genoemd (nog steeds maar wel vervangen door een letter) en ik de suggesties die eruit spreken wel erg ver vond gaan. We zijn nu ruim een maand verder, ik heb veel gehoord, veel gelezen en weet dat her en der ook nader onderzoek wordt gedaan. Daarbij loopt iedereen op eieren. Vandaar dat ik deze brief nu wel publiceer. Let wel, het zijn beschuldigingen, geen feiten en voor zover het feiten zijn, is het de weergave daarvan door onderstaande persoon, ze zijn door mij niet gecheckt, er is geen sprake geweest van wederhoor enz Maar zoals elders gesteld: waar veel rook is, is meestal ook vuur. In ieder geval is onderstaande tekst, onmiskenbaar afkomstig van iemand die weet van hoed & rand, ernstig genoeg om niet op zijn minst in overweging te nemen.

Daarom: vergelijk onderstaand schrijven met de gepubliceerde analyse van Gerard Rutten, is een nuttige bezigheid.
Het schrijven was overigens gericht aan het CvB, een aantal kranten & de politiek. Openbaar dus. Niettemin werd het nergens gepubliceerd, vermoedelijk omdat iedereen hetzelfde dacht als ik. Zo erg kan het toch niet zijn. Langzamerhand word ik helaas steeds meer door twijfel bekropen. Is het allemaal niet juist ernstiger dan gedacht? 

Geacht college,

Naar aanleiding van alle onrust bij Hogeschool Utrecht, zoals ook weer zaterdag jl. duidelijk werd door een artikel in de NRC en gezien uw reacties daarop, en uitgaande van uw integriteit, leef ik in de veronderstelling dat u als college onvoldoende op de hoogte bent van gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen de Hogeschool en waarvoor u uiteraard, als verantwoordelijke bestuurders, aanspreekbaar voor bent en wilt zijn. Hiermee wil ik u over het volgende informeren en een aantal vragen stellen. Aangezien de veelheid aan informatie die u blijkbaar ontbeert te veel van het goede is voor dit epistel, beperk ik mij tot een aantal hoofdzaken, te beginnen met de komst van de door u aangestelde saneerders met als hoofdman ene W. Mijn motivatie voor dit alles overigens is dat ik me nog steeds zeer betrokken voel bij de Hogeschool en mijn inmiddels ex-collega’s, ondanks het feit dat ik inmiddels elders gelukkig ben.
 • Zoals u op zijn minst zou kunnen weten is dhr. W. bij een vorige opdrachtgever min of meer weggestuurd vanwege onoorbare praktijken, waarbij hij zoiets als een vertrekpremie meekreeg. Zoals u zeker weet heeft dhr. W. tal van ex-collega’s en anderen uit zijn netwerk meegebracht om uw (?) opdracht tot saneren uit te voeren. Uw bewering dat dit alles niet rigoureus zou gebeuren is, zo neem ik aan, van uw kant bedoeld als een ietwat cynische grap.Laat ik vervolgen met het puntsgewijs benoemen van een aantal zaken en u wat vragen te stellen. 
 • De afdeling HRM is als eerste aangepakt. De manager HRM heeft tal van vertrouwelijke zaken, zoals die werden besproken in een meerdaagse teamtraining, gebruikt teneinde de overgrote meerderheid van de HRM-adviseurs weg te werken en te vervangen door een meer meegaand team. Het zaad van angst en intimidatie is daar gezaaid. Indien u deze bewering wilt checken is dat zeer eenvoudig te doen door dit na te vragen bij een aantal ex-medewerkers van die afdeling. Als ik goed geïnformeerd ben, bent u zelfs door een aantal van deze mensen benaderd met klachten over deze HRM-manager, maar u gaf niet thuis. 
 • Directieleden en zelfs interim directieleden zijn vervangen door personen uit het netwerk van dhr. W. De wijze waarop dit plaatsvond is meer dan schandalig en kostte en kost de Hogeschool een vermogen aan wachtgelden, kosten voor opleiding en outplacement. Ook dit is simpelweg te controleren door ook deze groep deze stelling voor te leggen. 
 • Ditzelfde geldt voor tal van managers en teamleiders van met name HU diensten. Allerlei collega’s die gewoon goed functioneerden zijn op tal van manieren weggewerkt, dit onder meer door dreiging, intimidatie en een slopend proces van gesprekken, waarbij de beoordelingscyclus misbruikt is. Er zijn zelfs mensen tijdens ziekteverlof aangespoord om toch vooral een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Door deze zaken betaalt de Hogeschool als risicodrager de komende jaren tal van miljoenen aan wachtgeld – geld dat ten goede had kunnen en moeten komen aan onderzoek en onderwijs. U heeft toch zelf in uw begroting miljoenen gereserveerd om wachtgelden te kunnen betalen? U was er toch bij toen de afdeling HRM vol trots het aantal ontslagen middels een zogenaamde vaststellingsovereenkomst noemde en u kunt toch onmogelijk volharden in de stelling dat u hiervan niet op de hoogte was of bent! 
 • Tal van interimmanagers en anderen, binnengehaald door W., hebben tarieven gedeclareerd ver boven toegestane maxima. Bovendien hebben deze mensen, op advies van W., volledige werkweken gedeclareerd, maar daarnaast gedurende langere perioden één of twee dagen per week elders klussen gedaan. 
 • Een voor W. belangrijke manager heeft mensen ingehuurd via een eigen bedrijf, waarbij andere, d.w.z. hogere uurtarieven werden gehanteerd dan bij eerder inhuur elders. Een interim-directeur, niet zijnde een W.-adept, die deze werkwijze afkeurde, werd snel vervangen door een ander. Het is toch zo dat over dit voorval een mailwisseling is geweest tussen W. en Francken? 
 • U weet toch vast wel dat de door u aangestelde en volgens protocol onafhankelijke functionaris met zijn afdeling, te weten de afdeling corporate control, de opdracht heeft om onder meer dit soort zaken te controleren? U weet dan toch ook dat hij zich nauwelijks serieus genomen voelt en weet. U weet toch als deze man, altijd integer en terughoudend, zich op deze manier uitlaat, dat er dan echt iets niet in orde is? 
 • U weet toch dat het in uw opdracht uitgevoerde onderzoek door Frits X een farce is en op geen enkele manier voldoet aan de eisen die aan een onafhankelijk onderzoek gesteld mag worden? Daarbij komt nog dat toch op zijn minst wat vragen gesteld kunnen worden bij de onafhankelijkheid van de onderzoeker gezien zijn eerdere rol binnen en bij Hogeschool Utrecht. 
 • U leest toch op zijn minst de verslagen van Ombudsman en vertrouwenspersonen, u spreekt deze functionarissen toch weleens? Dan heeft u toch weet van de enorme toename van aard, inhoud en hoeveelheid aan klachten. Ditzelfde geldt toch ook voor de bedrijfsarts; u weet van de toename aan arbeidsgerelateerd ziekteverzuim? U heeft toch de medewerkers tevredenheidsonderzoeken gelezen? U heeft toch kennis van hoe medewerkers alle veranderingen, zoals organisatorisch als qua gebouwelijke situaties beoordelen? 
 • Gesprekken met onder andere de medezeggenschapsraden, de personeelsraden, berichten in de pers en uw eigen blad, Trajectum en de zo bekende wandelgangen, dit alles zou u toch al voldoende moeten zeggen om in actie te komen? Of wilt u die geluiden niet horen, net zoals u weigerde met de personeelsraad in gesprek te gaan? 
 • U zou toch op zijn minst ook moeten weten dat inkoop- en aanbestedingsregels met voeten worden getreden? Eigenlijk geldt dit voor tal van regels en procedures en protocollen waar de Hogeschool eerst zo trots op was: zo worden vacaturestelling en bijbehorende procedures met voeten getreden, interne kandidaten wordt afgeraden en soms zelfs verboden om te solliciteren, in veel gevallen komt er dan opnieuw iemand uit het netwerk van W. op die functie. 
 • U weet toch dat toen de Hogeschool Utrecht miljoenen van het Ministerie dreigde mis te lopen, omdat prestatieafspraken niet werden gehaald, er in opdracht van W. diverse trucs werden toegepast waardoor cijfers opeens wel klopten. En dat de eerstverantwoordelijke medewerkers toen zij kritiek leverden op deze gang van zaken werden geïntimideerd en in sommige gevallen een andere rol en taak kregen? 
 • U weet toch dat, ondanks uw verbod om tijdelijke contracten om te zetten in vaste contracten, dat dat in sommige gevallen toch gebeurt? En dat ook in die gevallen de regels en afspraken m.b.t. vacaturestelling en sollicitatieprocedures niet nageleefd zijn? 
 • U weet toch dat het bedrijf dat door W. wordt ingehuurd voor de zgn. heidagen eigendom is van een vriend van W. en dat declaraties inmiddels opgelopen zijn tot ver boven de aanbestedingsgrens? U weet toch dat deze grens getruct omzeild wordt doordat opdrachten kunstmatig worden opgeknipt in onderdelen? En u weet toch ook dat ditzelfde op grote schaal gebeurt, zoals met adviesdiensten, ICT diensten et cetera! 
 • Tal van interimmanagers die ingehuurd worden komen sinds kort niet meer ten laste van het budget van ondersteunende diensten, maar onder zoiets als bijvoorbeeld advieskosten. Dit is toch niet correct, maar gewoon een zoveelste truc om met cijfers te kunnen bewijzen dat het aandeel van ondersteunend personeel teruggebracht is, een truc waar mee opnieuw het Ministerie met onjuiste en voor hen niet zo eenvoudig te controleren gegevens wordt gevoed en waardoor de Hogeschool opnieuw onterecht enkel miljoenen aan prestatiegelden ontvangt. 
 • U weet toch dat op eenzelfde manier getruct gelden zijn binnengehaald van het Ministerie bij de prestatieafspraak betreffende de zgn. excellentietrajecten? 
 • Tot slot kunt u concluderen of op zijn minst veronderstellen dat als ik mij hier beperk tot deze drie pagina’s, dit alles slechts een top van de spreekwoordelijke ijsberg is. 
Hoogachtend,

Een nog immer betrokken ex-collega.